فایل های دسته بندی شیمی - صفحه 1

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی جذب رقابتی نیترات در ستون پرشده بستر ثابت بوسیله زئولیت پوشش داده ش

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی جذب رقابتی نیترات در ستون پرشده بستر ثابت بوسیله زئولیت پوشش داده ش

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی روشهای تجزیه ترکیبات فنولی گیاهی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی روشهای تجزیه ترکیبات فنولی گیاهی

قیمت : 55,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی واکنشگرهای بور در شیمی فرایند: ابزارهای عالی برای کاهش های گزینشی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی واکنشگرهای بور در شیمی فرایند: ابزارهای عالی برای کاهش های گزینشی

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تشخیص بیواتوگرافی در کروماتوگرافی لایه نازک

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی تشخیص بیواتوگرافی در کروماتوگرافی لایه نازک

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیش بینی خواص فیزیکی فیبر با استفاده از پرسپترون چند لایه ی شبکه ی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی پیش بینی خواص فیزیکی فیبر با استفاده از پرسپترون چند لایه ی شبکه ی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سرامیک AlON بسیار شفاف متخلخل از پودر سنتزی نیتریداسیون احیا کربوتر

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی سرامیک AlON بسیار شفاف متخلخل از پودر سنتزی نیتریداسیون احیا کربوتر

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل