فایل های دسته بندی اقتصاد - صفحه 1

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی حمایت اکثریت سهام داران، انگیزه نظارت و سیاست سود سهام

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی حمایت اکثریت سهام داران، انگیزه نظارت و سیاست سود سهام

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بررسی مجدد مثلث طلایی هزینه، زمان و کیفیت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بررسی مجدد مثلث طلایی هزینه، زمان و کیفیت

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بنیانهای رشد اقتصادی: ارزیابی بهره وری طی دوره 1999-1978

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بنیانهای رشد اقتصادی: ارزیابی بهره وری طی دوره 1999-1978

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بهره وری و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی کنیا 1996-1964

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بهره وری و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی کنیا 1996-1964

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نگهداری (حفظ) سرمایه گذار، مالیات و سودهای سهام

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نگهداری (حفظ) سرمایه گذار، مالیات و سودهای سهام

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی رویکرد مبتنی بر موج کوتاه برای آزمون گسترش بازار مالی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی رویکرد مبتنی بر موج کوتاه برای آزمون گسترش بازار مالی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی یک وسیله ی استراتژیکی جدید برای کنترل رکود اقتصادی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی یک وسیله ی استراتژیکی جدید برای کنترل رکود اقتصادی

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل های تحلیل بنیادی در بازارهای سرمایه- مطالعه پیمایشی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی مدل های تحلیل بنیادی در بازارهای سرمایه- مطالعه پیمایشی

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نگرانی های مدیریت برداشت و رفتار حمایت طلبی در سایت های شبکه اجتماع

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی نگرانی های مدیریت برداشت و رفتار حمایت طلبی در سایت های شبکه اجتماع

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل