تبلیغات

فایل های دسته بندی Matlab - صفحه 1

داکیومنت +پیاده سازی A sleep scheduling approach based on

A sleep scheduling approach based on learning automata for WSN partial coverage + داکیومنت و پیاده سازی کامل با متلب

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

محاسبه آنتروپی دادگان iris از مجموعه داده های uci

محاسبه آنتروپی دادگان iris از مجموعه داده های uci

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

الگوریتم بیزین ارتباط متغیرهای ورودی دیتاست iris را با خروجی این دیتاست

الگوریتم بیزین ارتباط متغیرهای ورودی دیتاست iris را با خروجی این دیتاست

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فشرده سازی فایلهای متنی با استفاده از الگوریتم هافمن و الگوریتم فشرده سازی حسابی و مقایسه نتایج

فشرده سازی فایلهای متنی با استفاده از الگوریتم هافمن و الگوریتم فشرده سازی حسابی

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل